(¯`¤˚™_♥BIG BANG FANCLUB IN VIETNAM♥_™˚¤´¯)

._._._~Come and joy Our Family~_._._.
 
HomeCalendarGalleryFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in
(¯`¤˚™_♥BIG BANG FANCLUB IN VIETNAM♥_™˚¤´¯)

(¯`¤˚™_♥BIG BANG FANCLUB IN VIETNAM♥_™˚¤´¯) - Registration Agreement Terms


Forum Terms of service

Using the forum. By registering on this forum, you agree to use it properly, and to refrain from posting any content that is aggressive, offensive, defamatory, hateful, or in violation of applicable laws and regulations. You agree not to post messages inciting or evoking illegal practices, or violating the terms of use of the service.

The moderators and administrators of this forum will do their best to delete or edit any reprehensible messages that may be posted on the forum. You acknowledge that all messages posted on this forum express the opinion of their respective authors, and do not necessarily reflect the position of the moderators and administrators.

In order to ensure the moderation of this forum, any message violating the preceding provisions may be edited or deleted without notice by the moderators and administrators of the forum. Any abuse may also be sanctioned by banning or deleting the user account. We reserve the right to inform your access provider and/or the judicial authorities of any malicious behaviour.

Your personal data. By registering on this forum, you agree that it may collect some of your personal data. This data collection is done either through the information you provide us, or through the use of the services itself, for technical data used for the forum proper functioning. You can access, modify or delete your data at any time. Users under 16 years old certify that they have obtained the consent of their legal guardian in order to proceed with this registration. For more information, please read our privacy policy.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies only serve to improve the user experience. You can read the purpose of cookies on our forum help center. You can choose in your browser settings not to enable cookies, as this may disrupt the forum proper functioning.

This forum may send you electronic messages (e-mail), such as activity notifications, or newsletters, sent by Forumotion or by an administrator of this forum. You can choose in your profile preferences to receive or not each of these messages.


Click on the button 'I Agree to these terms' below :
- You acknowledge that you have read these rules in their entirety ;
- You agree to comply fully with this rules ;
- You grant moderators of this forum the right to delete, move or edit any topic at any time.

1. Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn trên tinh thần tự nguyện và cần phải tự giác, nghiêm túc tuân thủ theo những quy định được đưa ra trong bản điều lệ này. 2. Các thành viên khi tham gia diễn đàn cần thể hiện mình là người văn minh, bày tỏ sự tôn trọng đến các thành viên khác và thành viên Ban Quản Trị. 3. Các thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nội dung các bài viết của mình. Những ý kiến, quan điểm trong các bài viết của mỗi thành viên đều mang tính chất cá nhân và không phản ánh ý kiến chung của toàn diễn đàn. 4. Diễn đàn không chấp nhận những bài viết mang thông tin bất hợp pháp và độc hại: * Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia * Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động,… * Các thông tin trái với thuần phong mỹ tục như khiêu dâm, đồi truỵ, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc và mê tín dị đoan…. *Nếu lấy thông tin, hình ảnh, nhạc (v....v) ở 4rum hoặc web khác thì fải Credit * Không spam 1 dòng VD: B đẹp nhỉ * Không viết những bài ko có ý nghĩa.VD: Bạn mua cái này ko? ===>* Các thông tin thiếu nghiêm túc sử dụng từ ngữ thô tục không có văn hoá. Sẽ bị Xử Phạt Nghiêm Túc<=== * Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Những bài viết có nội dung nêu trên sẽ bị xóa ngay lập tức, thành viên gửi bài tùy theo mức độ sẽ bị Cảnh cáo, Tạm khóa trong vòng 1 tuần hoặc Xóa tên khỏi diễn đàn. 5. Quy định về tên nick: Tên tài khoản không được đặt theo tên, biệt danh các vị lãnh tụ, theo tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên mang những ý nghĩa đồi trụy. 6. Quy định về tên của topic: * Cần ngắn gọn súc tích và nêu bật nội dung của bài viết. Những tên topic không đạt yêu cầu sẽ bị sửa đổi hoặc yêu cầu sửa đổi bởi các thành viên trong Ban Quản Trị. 7. Quy định về Nội dung của bài viết: * Bài viết cần gửi đúng chuyên mục. * Không gửi bài lung tung, gửi cùng một bài trong nhiều mục khác nhau, những bài viết gửi trùng sẽ bị xoá ngay lập tức. * Không gửi những bài viết mang tính chất spam 8. Quy định về ảnh đại diện và ảnh trong chữ ký: Nội dung của ảnh đại diện và ảnh chữ ký không được vi phạm quy định về việc đưa thông tin lên diễn đàn, nghĩa là thành viên không được phép dùng ảnh đại diện có tính chất đồi truỵ, khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục, xuyên tạc về truyền thống văn hóa dân tộc. 9. Quy định về các gasso khác: * Không nói kháy, đá đểu các gasso mình ko thích. VD: SNSD làm sao = 2NE1v..v * Không dùng những lời nói thiếu văn hoá với các gasso khác * Không so sánh các gasso với nhau 10. Những thành viên có hành vi phá hoại diễn đàn, không thực hiện đúng những điều được ra trong bản quy định này, tùy theo mức độ sẽ bị Cảnh cáo, Tạm khóa hoặc Xóa hẳn tên khỏi diễn đàn. ==========Vì 1 FC Big Bang Hòan Hảo-Vì Chúng Ta Là V.I.Pz========== Thân, Admin 1. All participants of the forum on volunteers and need self-discipline, strict compliance with the provisions set forth in this charter. 2. Members participating in the forum to express themselves as civilized people, expressed his respect to other members and Board members. 3. Members bear full responsibility before the contents of his article. The opinions and viewpoints in the articles of each member are personal in nature and do not reflect the opinions of the whole forum. 4. Forum does not accept the articles and information of illegal toxic: * The content of information affecting national security * The information content instigate violence, propagate aggressive wars, to incite hatred of ethnic minorities and people of other countries, spreading the reactionary ideology, ... * The information contrary to the habits and customs as obscene, depraved, social evils, drug addiction, gambling and superstition .... * If you get the information, images, music (v. ... v) in 4rum or other web postponed Credit * Do not spam a line. Ex: Beautiful Children * No means no writing. Ex: You buy this? ===>* The serious lack of information from using vulgar language is not culture. Seriously, be sanctioned <=== * The information affects the freedom of belief and religion. The article above content will be removed immediately, post members according to the degree will be a warning, temporarily locked within a week or delete names from the forum. 5. Regulations on nick name: The account name is not named, nicknamed the leader, by name the leaders of the party and state, name meanings depraved. 6. Regulation on the name of the topic: * Should be concise and brief highlights of the article content. The topic name does not meet the requirements will be modified or amended requirements by the members of the Board. 7. Regulation on the contents of the article: * Articles should send the proper forum. * No posting alone, sending the same post in many different categories, the same posts will be deleted immediately. * Do not send the spam posts in nature 8. Regulation on the image in your avatar and signature: The contents of your avatar and signature images must not violate the regulations on the provision of information to the forum, which means that members are not allowed to use your avatar and depraved nature, sexy, as opposed to fine process, distort the traditional ethnic culture. 9. Regulations on the other gasso: * Do not say tray, its stones are the gasso not interested. Example: SNSD can't beat 2NE1 ..... * Do not use the words lack of culture with other gasso * Do not compare with each other gasso 10. These members commit acts of vandalism forum, does not comply with what was out in this Regulation, depending on the level will be a warning, temporarily lock or delete names from the forum. ========== Be A Friendly V.I.P ========== Dear, Admin